Előbeszéd, hogy miről is van szó

Azzal kell kezdenem, hogy ha egy véresszájú politikai indíttatású blogra számítottál, amivel tovább hergelheted magad akár mint liberális fajvédő, akár mint nacionalista beállítottságú ember, roppant nagyot kell csalódnod. Az oldal létrehozásának oka nem más mint a humor, s a humor teremtő, a túléléshez erőt adó erejének kiaknázása. Segítve a mindennapok túlélését a magyarországi politikai, gazdasági, morális, szellemi, szociális, és kultúrális káoszban. bővebben...

Képviselői Tízparancsolat:

1, Parlamenti, önkormányzati képviselő, csak büntetlen előéletű ember lehet.
2, Parlamenti, önkormányzati képviselő, nem bújhat ki a felelősségre vonás alól mentelmi jogra hivatkozva.
3, Parlamenti, önkormányzati képviselő, minimum 120-as intelligencia hányadpossal kell, hogy rendelkezzen.
bővebben...

2009. május 31., vasárnap

Képviselői Tízparancsolat

Úgy gondolom, a logika és az érdek azt kívánja, hogy egy közösség vezetője mindig a közösség legbölcsebb emberei közül kerüljön ki.

Úgy gondolom, a bölcsesség alapfeltétele az élettapasztalat, a kultúra ismerete, fejlett szociális érzék, és problémamegoldó készség, a széles látókör, fejlett felelősségérzet, és a humorérzék.

Úgy gondolom, egy ország állampolgárai egy közösséget alkotnak.

Úgy gondolom, egy országban minden állampolgár egyenlő állampolgári jogokkal, kötelezettségekkel kell, hogy bírjon.

Úgy gondolom, egy közösségben az egyenlők közt kell lennie olyan rétegnek, akik a közösség érdekeit érvényesíteni tudják más közösségekkel szemben.

Úgy gondolom, ennek a rétegnek kezelnie kell tudnia a közösségen belüli és közösségen kívüli érdekcsoportok és más közösségek érdekeinek különbözőségeit.

Úgy gondolom, ennek a rétegnek a saját közösségéért felelősséggel kell tartoznia, és a közösség érdekeit, céljait kell elsődlegesen figyelembe vennie.

Úgy gondolom, ennek a rétegnek el kell felejtenie a saját egyéni érdekeit, s nem szabad a közösséget érintő döntések meghozatalakor bármely egyén érdekeit figyelembe vennie.

Úgy gondolom, ebbe a rétegbe olyan emberek kerülhetnek be, akik mert a legbölcsebb, legfelelőségteljesebb emberek a közösségben, tudják, hogy a vállalt feladat teljes embert igényel, aki csak ennek szenteli életének azon szakaszát, amit a közösség vezetésének szentelt.

Úgy gondolom, ebben a rétegben csak a közösség erkölcsi, etikai szabályozási normáit betartó, azok ellen nem vétő emberek kerülhetnek be.

Úgy gondolom, ezek az emberek megérdemlik a bizalmat a közösség részéről, és a létbiztonságot jelentő anyagi, erkölcsi, szellemi támogatást.

Úgy gondolom, a közösségen belüli érdekcsoportoknak is szüksége van vezetőkre, akik érvényesíteni tudják az általuk vezetett érdekcsoportok érdekeit, céljait, melyek nem mondanak ellent a közösség érdekeinek céljainak.

Úgy gondolom, ezeknek az érdekcsoportoknak szintén bölcs vezetői kell, hogy legyenek.

Úgy gondolom, mindezek a bölcs, felelősségteljes emberek, ugyanúgy emberek, joguk van a magánélethez, s a magánéletben teljes értékű állampolgárokként élhetik életüket, melyhez a közösség bármely tagjának csupán annyi köze van, mint a közösség bármely másik tagjának magánéletéhez.

Úgy gondolom, ezek a felelősségteljes, bölcs emberek képesek és kötelesek mind a magánéletben, mind a közéletben (a közösség érdekeinek, céljainak elérésében) végzett munkájukban az erkölcsi, etikai, szabályozási normákat betartani és batarttatni.

Úgy gondolom, ezek a bölcs, elhivatott, felelősségteljes emberek, a munkájukat végzik, ugyanolyan munkavégző állampolgárok, mint a közösség többi tagja, csak önként egy kicsit több felelősséget és kötelességet vállaltak.

Úgy gondolom, minden ember, még a legbölcsebbek, legfelelősségteljesebbek is, megbotolhatnak, véthetnek hibákat a magánéletben, melyeket kötelességük helyrehozni, vagy azokért megbűnhődni a közösség többi tagjához hasonlóan.

Úgy gondolom azonban, hogy ezeknek az embereknek, a közéletben végzett munkájuk közben, a közösség érdekeinek érvényesítésében vétett hibákért, - ne adj isten a közösség ellen elkövetett tettekért - keményebben kell bűnhődniük, mert hibájuk következménye a közösséget magát sodorta veszélybe, mely a közöség tagjain csapódik le, ezért minden hiba halmozottan jelenik meg.

Úgy gondolom, aki vállalta egy közösség vezetését felelősségteljesen, az vállalta azt is, hogy nem csak a támogatást, kapja meg a közösségtől, hanem a felelősségre vonást is, és a közösség elmarasztaló ítéletét is.

Úgy gondolom, ilyen emberek a közösség, az ország vezetői.

Ezért hiszek és bízom bennük.

Tudom, hogy hazámat, a megélhetésemet, a gyermekeimet szerető és tisztelő, az érdekeinket érvényesíteni tudó és szándékozó emberek.


Tudom, hogy a közösségünk vezetői:


- Nem büntetett előéletűek, s ha nem lenne mentelmi joguk a közösség érdekeinek érvényesítésére való tevékenységükre hivatkozással, nem is állnának büntetőeljárás, vagy vád alatt.

- Vállalt feladatukat hivatásként élik meg, saját érdekeik mindig a közösség érdeket követik

- Csak és kizárólag a közösség érdekeit tartják szem előtt, hiszen nincsenek egyéni érdekeltségeik, lemondtak minden más egyéni érdekeltségükről, hogy teljes emberként tudjanak a közösségért tenni. Ők ilyen karizmatikus személyiségek.

- Minimum 120-as IQ-val rendelkeznek, több nyelven beszélnek társalgási szinten, főleg azok, akik másik, nem a közösség nyelvét beszélő közösségekkel szemben védik és érvényesítik a mi közösségünk érdekeit. Saját közösségük nyelvét, és érdekcsoportjuk nyelvét egyaránt anyanyelvi, irodalmi szinten beszélik, hogy világosan, érthetően tudják előadni érveiket, érdekérvényesítő szándékukat, programjukat.

- Magasan Iskolázott, a közösség érdekképviseletében az adott szakterületre vonatkozóan hosszú tapasztalattal rendelkező szakemberek

- Az általános műveltség legmagasabb szintjén álló, lexikális tudással rendelkező széles látókörű emberek.

- Ismerik és tisztelik a közöség történelmét, kultúráját, mindemellett a körülöttünk élő más közösségek kultúrális, történelmi hátterével is tisztában vannak, illetve szükség esetén, amikor velük szemben érdekegyeztetésre, vagy érdekérvényesítésre van szükség, akkor elmélyülnek abban, hogy megismerjék azt.

- A közösség érdekében minden döntést kizárólag a tények ismerete és elemzése után, a logika és a közösség érdeke szerint hoznak meg. Nem befolyásolja őket más közösségek, más közösségek érdekcsoportjainak, saját közösségük érdekcsoporjainak egyéni a közösség érdekeivel szemben álló véleménye, célja, érdeke.

- Nem bújnak ki a felelősségre vonás, a bírálat elől, elismerik hibáikat, és mindent megtesznek azok kijavítására

- Nem tesznek a közösség érdekcsoportjai elleni, vagy azokat kritizáló megjegyzéseket, nyilatkozatokat más közösségek vezetői, tagjai előtt.

- Az általuk képviselt érdekcsoportokat objektíven kezelik, azok erényeivel és hibáival, gyengéivel tisztában vannak, és ezeket nem tagadják

- Tudják, hogy a közösség tagjai, mind képességeiknek és érdemeiknek megfelelően részesülhetnek a közösség támogatásából, segítségéből, s nem próbálják semminemű érdekcsoporthoz tartozás, vagy bármely ideológiai belemagyarázás alapján előnyhöz, többlethez juttatni a közösség bármely tagját, vagy tagjait.

- Büszkék arra, hogy a közösséghez tartoznak, és ezt ki is fejezik, ki is mutatják, hiszen a közösségbe tartoznak, ők a közösség vezetői, ezért a közösség történelmi jelképeit büszkén hordják.Igen, ez egy vicc volt.

Pedig nem annak kellene lennie, hanem ténynek.

Hogy nem így van, arról bizony azok tehetnek akik megválasztják, elismerik őket vezetőnek.
Elképzeléseim:

1, Parlamenti, önkormányzati képviselő, csak büntetlen előéletű ember lehet.

2, Parlamenti, önkormányzati képviselő, nem bújhat ki a felelősségre vonás alól mentelmi jogra hivatkozva.

3, Parlamenti, önkormányzati képviselő, minimum 120-as intelligencia hányadpossal kell, hogy rendelkezzen.

4, Parlamenti, önkormányzati képviselő, minimum 90%-os műveltségi teszt eredménnyel kell hogy rendelkezzen, mely műveltségi teszt áll magyar és nemzetközi irodalmi, művészeti, történelmi, és matematikai, fizikai, biológiai, kémiai, valamint politológiai, szociológiai alapműveltségi kérdésekből, emellett szövegértési tesztből és az ideged -szavak, -kifejezések, -fogalmak ismereti tesztjéből.

5, Parlamenti, önkormányzati képviselő, nem végezhet semminemű tevékenységet gazdasági társulásban, melyért bármilyen formában bérezés, jutalmazás illeti meg.

6, Parlamenti, képviselő, a képviselősége időszakában havi fix a mindenkori nettó minimálbér tizenkettővel történő szorzatának megfelelő mértékű nettó bért kaphat.

7, Önkormányzati képviselő, a képviselősége időszakában havi fix a mindenkori nettó minimálbér nyolccal történő szorzatának megfelelő mértékű nettó bért kaphat.

8, Parlamenti, önkormányzati képviselő, jogosult az őt megválasztó állampolgárok érdekeinek érvényesítése céljából munkájának végzéséhez minden segítséget megkapni, ezért a Magyar állam területén és a Magyar állam megbízásából az egész világra kiterjedően a Magyar állam költségén utazhat. Az utazás költségeit (melybe az étkezés, szállás, reprezentációs költségek beletartoznak) a Magyar Államtól kapott Képviselői Hitelkártyával fedezheti, így visszakövethetővé, ellenőrizhetővé, - az állampolgárok számára a számlavezetési adatokat elérhetővé - téve a költségeit, s azok jogosságát.

9, Parlamenti, önkormányzati képviselő, Magyarország egyetlen állampolgárára, az állampolgárok által megszavazott, megválasztott képviselőjére, politikai csoportjára nem tehet nemzetközi fórumok, médiumok előtt elmarasztaló, elítélő, becsmérlő kijelentést, hacsak nem az Alkotmányt sértő tevékenységet folytat.
Ez esetben is csak akkor, ha tényeket említ, feltételezéseket nem tehet közzé.

10, Parlamenti, önkormányzati képviselő, mandátumának lejártakor jogosult tevékenysége végzésének sikeressége esetén a mandátuma alatt felvett összes bérezésének megfelelő összegű jutalom felvételére.

2 megjegyzés:

 1. 1, Teljesen OK, egyet értek.

  2, Teljesen OK, szintén.

  3, Kicsit zűrösebb, mert aki méri, lefizethető, de alapvetően egyet értek. Meg aztán az elitizmus nem mindig jó, hiszen kizár egy széles érdekcsoportot, a hülyéket a hatalomból. Persze a hülyéknek ne adjunk hatalmat, ez érthető, de kicsit kérdéses, hogy az okosok vajon a legjobb szándékuk mellett is képesek-e a hülyék érdekeiben is cselekedni. (Pl. ha képviselő csak nemdohányzó lehet, akik pusztán a dohányosok védelmében betiltanák a dohányzást, akkor vajon többet ártanának-e, mint amit használnak?)

  4, A kivitelezéssel kapcsolatban aggályaim vannak. Ki készíti a kérdéseket, hogy bizonyosodunk meg arról, hogy nem szivárog ki? Az MTA? Kicsit sok ott a hülye. A választás előtt (indulóként) kell kitölteni, vagy csak utána? Mennyi ideig érvényes a teszt és mikor ismételhető? Stb.

  5, Nagyon jogos.

  6, Nem jó, mert a minimálbért ő szavazza meg, és a minimálbér egyébként gyengítheti az országot. A képviselői bért az ország jólétét mutató számok alapján kéne kalkulálni (GDP növekedés, infláció, foglalkoztatottság, bűnözés, stb), de hogy melyek ezek és milyen súllyal essenek a latba, az egy jó kérdés.

  7, Ld. fent.

  8, Kicsit zűrös pont, mert hát jogos-e az öt csillagos szálloda, vagy csak a négy… nagyon nehéz szabályozni az ilyesmit. A hitelkártya jó ötlet, nagyon is.

  9, Hát ez nagyon zűrös pont. Főleg mert ugye mi az, hogy tény. Pl ha a rendőrség feltételezi, hogy a gyilkos K. Géza, akkor az egy TÉNY, hogy a rendőrség feltételez, de az nem tény, hogy a gyilkos K. Géza. Egy blog hiteles hírforrás? Mert ha azt mondom, hogy a blog szerint K. Géza képviselő lopott, akkor a blog feltételezését állítom – ezt most szabad, vagy sem. És ha a lapok titkolják a dolgot, és a blognak igaza van? Minden tény valahol visszamegy egy feltételezésre. Legalábbis a legtöbb. Ráadásul ez a törvényben lefektetett „mi kutyánk kölyke”-elv lehet, hogy visszaüt, hiszen ha meg kell védenem minden magyart, akkor a többiekben (külföldiekben) jogosan merül fel, hogy bűnöst bújtatok, csak mert magyar.

  10, Hát, a sikeresség megint csak nehezen mérhető, és főleg történelmi távlatból. Szerintem 10. pontnak egy visszahívhatóság pont jól beférne.

  VálaszTörlés
 2. És mi van a koncepciós perekben bűntetett előéletűekkel?

  VálaszTörlés